EXTRA 31 / Haydn hos Esterhazy

Haydn hos Esterhazy


I løbet af renæssancen og især barokken blev det almindeligt at rigmænd ansatte musikere til at underholde og kaste glans over deres hof. 1700-tallet var hoforkestrenes glansperiode i Wien. Man regner med at der i slutningen af 1700-tallet var ca. 400 musikere ansat hos adelen alene i Wien, en af disse musikere var Joseph Haydn.

Joseph Haydn blev i 1761 ansat af den magtfulde fyrstefamilie Esterhazy, en af Ungarns rigeste familier. Her var hans pligter omfattende. Her var det hans opgave at komponere og spille på fyrstens forlangende og undervise. Desuden skulle han udvælge og tilrettelægge musikstykkerne, skaffe nodemateriale, forberede stemmekopiering, indstudere musikken med sangere og orkester, hjælpe med at udarbejde kulisser og kostumer og naturligvis dirigere og spille med i opførelserne. Opførelserne bestod typisk af operaer, koncerter samt kammermusik privat hos fyrsten. Alene i årene 1780-90 dirigerede Haydn over 1000 operaopførelser hos fyrst Esterhazy heraf mere end 60 uropførelser. De fleste af disse operaer blev opført i Esterhazy-slottets egen operasal som havde plads til 400 tilskuere.

Haydn dirigerer opera på slottet Esterhazy. Til venstre foran scenen ses basgruppen med fagot, kontrabas og celli samt Haydn selv ved cembaloet. De øvrige musikere med violiner, bratscher, oboer og horn sidder ved den lange fælles nodepult.

Haydn forblev i Esterhazy-familiens tjeneste indtil sin død i 1809 (de sidste 19 år havde han ikke så mange pligter og nød stor frihed). Haydn blev ansat under følgende kontrakt:

"Pr nedennævnte dato er Joseph Heyden, født i Rohrau i Østrig ansat som og udnævnt til vicekapelmester hos hans Højhed Paul Anton af det Hellige Romerske Rige, Fyrste til Esterhazy og Galantha etc., under iagttagelse af følgende bestemmelser:

1. Da kapelmesteren i Eisenstadt, Gregorius Werner, som har viet mange år i oprigtig og tro tjeneste til det fyrstelige hus, nu på grund af alder og svagelighed er ude af stand til at udføre de forpligtelser som er ham pålagt, bestemmes det hermed at nævnte Gregorius Werner som tak for sin lange tjeneste skal beholde stillingen som kapelmester, og at nævnte Joseph Heyden i sin egenskab af vicekapelmester, så snart der er tale om kormusik, skal være underordnet kapelmesteren og modtage hans instruktioner. Men i alt andet vedrørende musikalske opførelser og i alle spørgsmål der angår orkestret skal vicekapelmesteren alene have ledelsen.

2. Nævnte Joseph Heyden skal betragtes og behandles som hofembedsmand. Til gengæld nærer Hans Højfyrstelige Durchlauchtighed nådig tiltro til at han, således som det anstår sig for en nidkær embedsmand ved en fyrstelig hofstat, vil vide at opføre sig besindigt, roligt og ærligt og ikke være brutal, men fare med lempe og anstand over for de underordnede musikere. I særdeleshed skal vicekapelmesteren og musikerne altid, når der spilles for det høje herskab, bære uniform, og ikke alene skal Joseph Heyden selv være ren og proper, men han skal også sørge for at alle de ham undergivne følger de givne instrukser og optræder i hvide strømper, hvidt linned, pudrede, og med nakkepisk eller hårpung, dog alle ens.

3. Da de øvrige musikere er henvist til at modtage ordrer fra nævnte vicekapelmester, bør denne særlig bestræbe sig på eksemplarisk opførsel, afholde sig fra uheldig fortrolighed og fra simpelhed når han spiser, drikker og taler, ikke slække på den respekt der bør vises ham, men opføre sig frimodigt og påvirke sine undergivne til at udvise en passende endrægtighed under hensyn til hvor ubehagelige følgerne af splid og uenighed ville være for Hans Højhed.

4. På Hans Højfyrstelige Durchlauchtigheds befaling skal vicekapelmesteren til enhver tid være forpligtet til at komponere sådanne musikstykker som højestselvsamme måtte forlange, ikke at udlevere sådanne kompositioner til andre, end mindre lade dem afskrive, men ene og alene forbeholde dem for Hans Højhed, og især ikke at komponere for andre uden Hans Højheds viden og tilladelse.

5. Nævnte Joseph Heyden skal hver formiddag og eftermiddag indfinde sig i forværelset og lade sig melde og dersteds afvente en eventuel højfyrstelig befaling til en koncert; straks efter en modtagen befaling skal han lade den komme til de øvrige musikeres kendskab. Han skal ikke alene selv indfinde sig præcist til det fastsatte tidspunkt, han skal også alvorligt påminde og specielt opnotere sådanne andre, som enten måtte komme for sent eller helt udeblive.

6. Skulle der opstå kiv eller grund til klage, bør vicekapelmesteren forsøge at bilægge sagen selv, således at Hans Højhed ikke skal besværes med ubetydelige stridigheder, men skulle der opstå alvorligere vanskeligheder som nævnte Joseph Heyden er ude af stand til at ordne selv, må sagen høfligt overdrages til afgørelse af hans Højhed.

7. Nævnte vicekapelmester skal tage omhyggelig vare på alle noder og musikinstrumenter og er ansvarlig for enhver skade der måtte overgå dem på grund af sløseri eller ligegyldighed.

8. Nævnte Joseph Heyden har pligt til at undervise sangerinderne, således at de ikke på landet glemmer hvad de med stor møje og mange udgifter har lært i Wien, og da nævnte vicekapelmester behersker forskellige instrumenter, skal han selv øve sig på alle dem han er fortrolig med.

9. En kopi af denne kontrakt og disse bestemmelser skal overlades til nævnte vicekapelmester og hans undergivne, således at det bliver muligt for ham at opfylde de deri udtrykte forpligtelser.

10. Det anses ikke for nødvendigt i detaljer at opregne de tjenester som nævnte Joseph Heyden forventes at yde, så meget mindre som Hans Højhed nådigt håber at han af egen fri vilje nøje vil rette sig efter ikke blot disse bestemmelser, men også efter alle sådanne der tid efter anden måtte blive udfærdiget af Hans Højhed, og at han vil holde en sådan orden og skik på orkestret at han selv kan få ære deraf og fortjene yderligere nåde fra sin fyrste og herre, som nærer stor tiltro til hans nidkærhed og gode opførsel.

11. En årlig løn på fire hundrede floriner bevilges hermed af Hans Højhed til nævnte vicekapelmester; lønnen udbetales kvartalsvis.

12. Nævnte Joseph Heyden skal desuden indtage sine måltider ved embedsmændenes bord eller, hvis det ikke sker, modtage en halv gylden om dagen i godtgørelse.

13. Slutteligen bestemmes det at denne kontrakt skal gælde mindst tre år fra den 1. maj 1761 på det vilkår at nævnte Joseph Heyden, ifald han ved slutningen af denne periode skulle ønske at forlade sin tjeneste, skal give Hans Højhed seks måneders varsel om dette sit ønske.

14. Hans Højhed påtager sig at beholde Joseph Heyden i sin tjeneste i denne tid, og såfremt han er tilfreds med ham, kan han forvente at blive udnævnt til kapelmester. Dette må imidlertid ikke forstås således at Hans Højhed berøves retten til at afskedige nævnte Joseph Heyden ved kontraktens udløb, såfremt han skulle anse dette for hensigtsmæssigt.

Dubletter af dette dokument skal udfærdiges og udveksles.
Givet i Wien den første maj 1761.
Ad mandatum Celissimi Principis,
Johann Stifftell
Sekretær"
(Citeret efter Olsen 1979, side 94-97)

Portræt af Joseph Haydn af Thomas Hardy (1757-1805).