OPGAVE 29 / Nogle fælles analyseparametre

Nogle fælles analyseparametre


Forslag til opgave:

Hvor starter man, når en ny musik skal indtages?
Man kan starte med at se på rummet, hvilke fysiske rammer musikken er skabt til at udfolde sig i. Eller man kan starte med at se på orkestret, instrumenterne og formen.

Man kan også starte med at lave intensive lytteforløb for at lytte sig ind i en lille bid af musikken. Hvis man vil kaste sig over selve musikken kan det nogle gange være en hjælp at høre nogle af de historier som fortælles i kulturen selv om hvordan musikken skal forstås.


 • For gamelanens vedkommende blev der talt om en afveksling mellem modsætninger som skaber liv og balance i kompositionen.
 • I nubaen handlede det om at nyde havens forskellige afgrænsede dele, hvor kun rytme og metrik skaber en vis fart.
 • I gagaku-musikken dyrkes forskellighedens harmoni ud fra mottoet: mest effekt ved færrest midler.
 • I wienerklassikken bliver dynamik og arbejdet med stemningsskift i satserne understreget.
 • Den persiske radif omtales som rum og huse med forskellig karakter, både melodisk og tonalt.


Formen

Det er kendetegnende for alle fem traditioner, at musikken er opbygget som en suite, en sammensat form som rummer forskellige karakteristika. Det som kendetegner de forskellige formafsnit vil variere fra tradition til tradition, men fælles er, at der er nogle ganske tydelige forskelle mellem delene. Derfor kan det være et godt sted at fortsætte sin analyse, når rum og instrumenter er blevet beskrevet.

 • Identificér de forskellige formafsnit. Findes der eksempelvis forspil, er der mellemspil etc.?
  Karakterisér de forskellige formafsnit (metrisk-ametrisk, solistisk-orkestral, komponeret-improviseret).
 • Lyt eksempelvis efter forskelle i instrumentation og klangbillede, i volumen og dynamik, i musikkens stemning, i rytme, metrik og tempo (herunder også accelerando/decelerando), i textur.
 • Man kan også søge efter ligheder på tværs af de forskellige suiter - er der eksempelvis én del som er hurtigere end de andre? Én del som har en markant anderledes rytme eller metrik? En del som stammer fra dansemusik? Én del som er kraftigere, hurtigere eller på anden vis anderledes? Kan suitens forskellige dele høres, eller skal man vide det på forhånd? Sammenlign formmodellen fra de fem genrer. Hvilke ligheder og forskelle er der? Kan du høre det i musikken?


Orkestret

Gør rede for orkestreringen - hvilke instrumenter indgår, hvor mange musikere og instrumenter indgår og hvordan lyder de?

 • Hvilke instrumenter kan identificeres ud fra lydeksemplet, hvilke instrumenttyper og hvad er deres lokale navn?
 • Beskriv de forskellige instrumenters rolle i sammenspillet og i hver del: melodi, heterofoni, skyggemelodi, droner, rytmemarkeringer, antifonal, responsorial, interlocking, modstemme, følgestemme eller akkorder? Lægger de rytmen eller markerer de en struktur?
 • Karakterisér sangstilen (hvis der indgår sang). Hvilken rolle spiller sangeren/ne (hvis de indgår)?
 • Arbejd med intonation, klang, ornamentering og udtryk. Der afveksles mellem at prøve, at lytte til eksemplet og at diskuteres hvad der sker.
 • Karakterisér klangidealet - skifter det undervejs?
 • Hvordan forholder instrumenterne sig til hinanden?


Modalitet

 • Gør rede for stykkets toneart/modus. Stift bekendtskab med den modale (tonale) fornemmelse i stykket inden det starter (ikke analysere det ud af stykket).
 • Prøv at synge et kort uddrag. Arbejd med intonation.


Motiv

 • Går de samme motiver igen gennem stykket? - Dukker de op i de forskellige dele?
 • Prøv at tegne grovkonturerne af sang-motiverne, indsæt evt. de enkelte centrale toner. Se derefter om de samme motiver flyttes op og ned.


Improvisation

 • Indgår der improvisation? Hvis ja, i hvilke instrumenter?
 • Er der tale om melodisk og/eller rytmisk improvisation?
 • Beskriv forholdet mellem melodi og improvisation.
 • Hvilken rolle spiller improvisationen for hele stykkets karakter?
 • Er der forskellige slags ornamenter f.eks. vibrato, glissando, tonerepetitioner, mikroudsving, klangvariationer mv.?
 • Karakteriser typiske fraser med hensyn til ambitus, melodibevægelser/intervaller, rytmestrukturer og hviletoner.


Rytmik

 • Hvilke(n) rytme spilles stykket i?
 • Beskriv stykkets rytmiske karaktér- som helhed og de enkelte dele?
 • Beskriv de rytmiske virkemidler, eksempelvis temposkift, tæthed og ændring aftaktart/rytmisk frasering.
 • Hvilke instrumenter spiller en særlig rolle for rytmen?
 • Gør rede for forholdet mellem melodi og rytme - hvor lange er de melodiske fraser/rytmisk fraser? - følges de ad?
 • Lav grafisk notation som gengiver den rytmiske struktur.
 • Er sangen syllabisk eller melismatisk?